เว็บหน้าแรก: Contents > ภาพรวมการวิจัยของประเทศ > ภาพรวมการวิจัยของประเทศปี 2543


ภาพรวมการวิจัยของประเทศปี 2543
โดย Admin  วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 10:14 น.

ภาพรวมการวิจัยของประเทศ ปี 2543

บทสรุป
          1. การบริหารการวิจัยของชาติ
          2. ผลงานวิจัยประจำปี 2543
          3. สภาวิจัยแห่งชาติ
          4. ข้อเสนอแนะ


1. การบริหารการวิจัยของชาติ

          งานวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น ความสามารถในการวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ตลอดจนนำเสนอรายงานผลงานการวิจัยประจำปีของประเทศต่อสภาวิจัยแห่งชาติ ดังนั้นรายงานผลการวิจัยประจำปี 2543 จึงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารและนักวิจัยในการกำหนดแผนการวิจัย และการนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป
          เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานการวิจัยของประเทศจำเป็นที่ต้องชี้แจงคุณลักษณะสำคัญของการวิจัยของรัฐ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าการวิจัยของธุรกิจเอกชนประการแรก การวิจัยของรัฐมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งมีหลากหลายประเภท ดังนั้นผลงานวิจัยของรัฐจึงอาจมีถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ องค์ความรู้ บัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญ เครือข่าย สังคมความรู้ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และการสร้างธุรกิจใหม่ อีกประการหนึ่ง การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยของรัฐจำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ การลงทุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศที่ต้องใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความชำนาญ และการมีกลไกส่งเสริมความรู้ร่วมมือไตรภาคีระหว่าง รัฐ - สถาบันอุดมศึกษา - ภาคเอกชน
          "จตุภาคีการวิจัย" เป็นหลักการบริหารการวิจัยที่จะนำไปสู่การวิจัยที่สนองตอบความ ต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ "จตุภาคีการวิจัย" มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ รัฐ ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้ทำการวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐนำโดยคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการวิจัยและชักชวนให้อีก 3 ภาคีปฏิบัติตาม ผู้สนับสนุนการวิจัย จะต้องคัดเลือกโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ ผู้ทำการวิจัยจะต้องนำเสนอโครงการวิจัยตามนโบายการวิจัยดำเนินการวิจัยให้สำเร็จตามโครงการ ขณะที่การวิจัยกำลังดำเนินอยู่ รัฐจะต้องติดตามประเมินผลการวิจัยให้จนแล้วเสร็จผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องพิจารณาว่าจะนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรและแจ้งความต้องการใหม่ เพื่อให้รัฐปรับ นโยบายการวิจัยของชาติให้ตอบสนองกับความต้องการของสังคมดังนั้น วช. จะต้องบริหารการปฏิสัมพันธ์ของ 4 องค์ประกอบของระบบ "จตุภาคีการวิจัย" เพื่อให้สังคมได้รับผลประโยชน์ สูงสุดจากการวิจัยของรัฐ
          ในระบบ "จตุภาคีการวิจัย" นโยบายการวิจัยเป็นหัวใจสำคัญ และ วช. ได้ทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยทุก 5 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล และยั่งยืน และการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันในประชาคมโลก นโยบายการวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ นโยบายและแนวทางการวิจัยโดยรวม นโยบายและแนวทางการวิจัยเฉพาะด้านและนโยบายการบริหารเพื่อแก้ปัญหาการวิจัยของชาติ เมื่อเริ่มใช้นโยบาย การวิจัยฉบับนี้ไปไม่นาน ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในปี 2541 วช. จึงได้จัดให้มีการปรับนโยบายการวิจัยให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ ในปี 2542 วช. จึงได้ปรับแผนการวิจัยของชาติให้การวิจัยมุ่งเน้น 4 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางการพึ่งตนเอง ทิศทางการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทิศทางสู่ความเป็นอยู่ที่พอดีและทิศทางสร้างข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศ วช. ได้กำหนดให้ใช้ 4 ทิศทางนี้เป็นหลักในการสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐในปีงบประมาณ 2544-2546
          ในด้านการติดตามประเมินผลการวิจัยในปี 2542 วช. ได้ริเริ่มให้มีการประเมินผลการวิจัยที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการประเมินผลงานวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2535-2539 ได้พบว่ารัฐได้ลงทุนด้านการวิจัยรวมทั้งสิ้น 28,891.9 ล้านบาทแต่ในจำนวนนี้เป็นงบอุดหนุนการวิจัยเพียงร้อยละ 26 ทั้งนี้เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบ ประมาณสนับสนุนด้านวิจัยสูงที่สุด คือร้อยละ 53 ของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด รองลงมาคือทบวงมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 17) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวด ล้อม (ร้อยละ 14) ในระยะเวลา 5 ปี งบอุดหนุนการวิจัยซึ่งใช้สนับสนุนการดำเนินการวิจัยโดยตรงมียอดรวม 3,347.63 ล้านบาท สนับสนุน 24,187 โครงการ โดยการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับงบสูงสุดคือ ร้อยละ 71 รองลงมาได้แก่ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (ร้อยละ 12) การวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (ร้อยละ 12) และการแพทย์และสาธารณสุข (ร้อยละ 5)
          จากการประเมินความคุ้มค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวิจัย พบว่าในด้าน การเกษตร ข้าว ข้าวโพด ข้าวฝ่าง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ปอแก้ว และยางพารา มีผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น เป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุนด้านการวิจัยขณะเดียวกันผลผลิตต่อไร่ของพืชอีกหลาย ชนิดไม่เพิ่มสูงขึ้น แม้ได้ลงทุนการวิจัยแล้ว ส่วนประสิทธิผลการวิจัยยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยขนาดเล็กได้รับงบประมาณ 1-2 แสนบาทเท่านั้น อย่างไรก็ดี จำนวนผลงานวิจัยของไทยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การประเมินยังได้พบว่าสาเหตุสำคัญที่ผลงานวิจัยยังไม่ค่อยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ คือ การขาดนักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และความไม่ประสานงานกันระหว่างผู้ทำการวิจัยกับหน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัย
          แม้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายและแนวทางการวิจัยฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) แต่ความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศในระยะที่ผ่านมายังอยู่ในระดับต่ำภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ บางหน่วยงานได้รับการสนับสนุนเป็นเงินกู้เพื่อลงทุนในด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดี วช. ได้เป็นหน่วยงานที่ได้บริหารความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลสูงก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยให้มีการพัฒนานักวิจัยไทยเพิ่มขึ้น


2. ผลงานวิจัยประจำปี 2543

          ผลงานวิจัยของประเทศในปี 2543 ประกอบด้วย 10 ด้าน แต่ละด้านมีผลงานวิจัยเด่น และผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
          (1) ผลงานวิจัยด้านเกษตร
              มีผลงานวิจัยที่ควรได้รับการกล่าวถึงหลายเรื่อง เช่น ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ โดยอาศัยเทคนิคสำรวจข้อมูลระยะไกลกับการจัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การใช้โปรโตซัวชนิดใหม่เพื่อควบคุมหนูในประเทศไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน การพัฒนารถไถเดินตามเพื่อผลิตโดยใช้แบบร่วมกัน การพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง และภูสอยดาว ชุดตรวจสอบปุ๋ยในดินอย่างง่าย
          (2) ผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม
              มีผลงานวิจัยหลายสาขา เช่น พอลิเมอร์ เหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยาง ธรรมชาติ การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากวุ้นน้ำมะพร้าวการออกแบบเครื่อง ประดับและเพชรจากแหล่งภาคใต้
          (3) ผลงานวิจัยด้านพลังงาน
              ประกอบด้วยผลงานวิจัยพลังงานในรูปต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ลม พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวลและการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ
          (4) ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
              มีผลงานวิจัยที่น่ากล่าวถึงคือ การวิจัยด้านความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัสดุ อันตราย และสิ่งประดิษฐ์เพื่อลดผลกระทบของแผ่นดินไหวในการก่อสร้างอาคาร
          (5) ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
              แบ่งออกเป็นพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับชุดตรวจสอบต่างๆ เกี่ยวกับการแพทย์ และเกี่ยวกับการเกษตรและสมุนไพรเทคโนโลยีวัสดุ และเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
          (6) ผลงานวิจัยด้านโทรคมนาคม
              มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจดังนี้ คือ ต้นแบบลูกเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย PCT ซอฟต์ แวร์รู้จำเสียงพูดเลขหมายโทรศัพท์ภาษาไทย และต้นแบบอุปกรณ์ช่วยหมุนเลขหมายโทรศัพท์ด้วยเสียงพูด
          (7) ผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
              มีผลงานวิจัยเด่นที่ใช้ประโยชน์ได้ หลาย เรื่อง เช่น ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจฮีโมโกลบินอี เอ็นไซม์สังเคราะห์สารเปลาโนทอลการวิจัยระบบการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยวิธีการรักษาและการป้องกันโรคและการพัฒนาชุดตรวจโรคอื่นๆ
          (8) ผลงานวิจัยด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
              ประกอบด้วยผลงานวิจัยเด่น ได้แก่ นโยบายชาติว่าด้วยเรื่องคนจน และผลงานวิจัยย่อยๆ ด้านสังคมอีกหลายเรื่อง
          (9) ผลงานวิจัยด้านศักยภาพของคนและการศึกษา
              สู่มหาวิทยาลัยนอกระบบเป็นผลงานวิจัยเด่นทางด้านนี้
          (10) ผลงานวิจัยด้านการเมือง การปกครองและกฎหมาย
              มีผลงานที่ควรได้รับการกล่าวถึง คือ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจและความมั่นคงจังหวัด ชายแดนภาคใต้


3. สภาวิจัยแห่งชาติ

          ในปี 2543 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านกำหนดนโยบายการวิจัยของชาติ ได้เริ่มจัดให้มีการยกร่างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) นอกจากนี้ วช. ได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ วช. ไว้ 4 ประการคือ (1) ชี้นำการวิจัยของประเทศ (2) กำกับติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ (3) เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และ (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศ
          จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยของสังคมไทยในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2543 พบว่าสังคมไทยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลงานวิจัยได้เห็นว่าคนไทยสามารถใช้ผลงานวิจัยช่วยแก้ไขปัญหาการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขได้ดีและสังคมไทยอยากเห็นนักวิจัยไทยทำการวิจัยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม


4. ข้อเสนอแนะ

          นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยของประเทศในรอบปีที่ผ่านมารายงานนี้ยังนำเสนอ แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและการบริหารงานวิจัย 4 ประเด็น ได้แก่
          (1) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับนโยบาย การวิจัยของชาติโดย
               - สร้างความต้องการใช้ผลการวิจัยนำการพัฒนาการวิจัยและการผลิตนักวิจัย
               - ใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยี นำการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               - จัดให้มีการศึกษาสถานภาพ และแนวทางการวิจัยในกระบวนการจัดทำนโยบายการวิจัย
               - ส่งเสริมการชี้แจงและการปรับนโยบายการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
          (2) ข้อเสนอเกี่ยวกับใช้ผลงานวิจัย โดย
               - จัดให้มีกฎหมายอนุญาตให้นักวิจัยในภาครัฐได้รับส่วนแบ่งด้านสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตรและนำไปใช้เชิงพาณิชย์
               - จัดให้มีองค์กรวิจัยหลัก มีกลไกสำหรับติดตามความต้องการการใช้ผลงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
          (3) ข้อเสนอเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผลการวิจัยแห่งชาติ
               - ส่งเสริมให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีกลไกที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือเพื่อติดตามประเมินผลการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของประเทศ
               - ส่งเสริมให้สำนักงบประมาณและคณะกรรมาธิการงบประมาณด้านการวิจัยของรัฐสภาใช้ผลการติดตามประเมินผลการวิจัยประกอบกับนโยบายการวิจัยของชาติในการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
          (4) ข้อเสนอเกี่ยวกับการร่วมมือกับ ต่างประเทศด้านการวิจัย โดย
               - ส่งเสริมให้องค์กรสนับสนุนการวิจัยและองค์กรทำวิจัยพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพในการทำการวิจัย และการผลิตและการพัฒนานักวิจัย
               - จัดให้มีกฎหมายให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดสถาบันวิจัยเฉพาะทางของบริษัทข้ามชาติและองค์กรระหว่างประเทศมาตั้งศูนย์วิจัย หรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานการวิจัย เพื่อก่อให้เกิดผลการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

 

.......................................................................................................

(1) ผลงานวิจัยด้านเกษตร

          ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ของประเทศไทยโดยอาศัยเทคนิคการสำรวจข้อมูลระยะไกลกับการจัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
          จากการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางภาคใต้โดยอาศัยเทคนิคการสำรวจข้อมูลระยะไกลกับการจัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ซึ่งพิจารณาร่วมกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตที่คุ้มกับการลงทุน เช่น คุณสมบัติทางภายภาพและทางเคมีของดิน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ขีดจำกัดของการปลูกพืช เป็นต้น ควบคู่กับการนำเอาเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล โดยอาศัยข้อมูลดาวเทียมแล้วนำผลที่ได้จัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใต้จุดพิกัดที่ตรงกัน พบว่าการปลูกยางในภาคใต้ ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมมีประมาณ 5.7 ล้านไร่ ที่ปลูกในพื้นที่เหมาะสมปานกลางมีประมาณ 1.2 ล้านไร่ และปลูกในพื้นที่ที่ไม่แนะนำให้ปลูก มีประมาณ 3.0 ล้านไร่ ในขณะที่พบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมและพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางที่มีศักยภาพต่อการปลูกยางที่ยังไม่มีการปลูกยาง สามารถปลูกเพิ่มได้อีกประมาณ 11.0 ล้านไร่

          การใช้โปรโตซัว Sarcocystis Singaporensis ชีวินทร์ชนิดใหม่ เพื่อควบคุมหนูในประเทศไทย
          เนื่องจากโปรโตซัว Sarcocystis Singaporensis เป็นโปรโตซัวที่พบระบาดในกล้ามเนื้อของหนูศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิดในประเทศไทยและมีวงจรชีวิตเฉพาะระหว่างหนูกับงูเหลือมที่พบในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นจึงนำโปรโตซัวชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ในการควบคุมหนูในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในโลกจากการทดสอบประสิทธิภาพของโปรโตซัวทั้งในห้องปฏิบัติการและทำเหยื่อสำเร็จรูปกำจัดหนูในฟาร์มไก่ ในนาข้าว และในสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรกร พบว่า สามารถกำจัดหนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปและยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถผลิตเป็นการค้าได้อนาคต

          โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน
          จากอดีตจนถึงปัจจุบันการปลูกหม่อนเพียงมุ่งที่จะนำไปเลี้ยงไหมอย่างเดียว ส่วนการใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นมีน้อยมากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนจึงเป็นทางเลือกที่จะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของหม่อนได้เป็นอย่างดีผลการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนเป็นน้ำผลไม้ ไวน์ แยม วัสดุเพาะเห็ดกระดาษสารสกัดเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราและบักเตรี มีดังนี้
          1. ผลหม่อนพันธุ์ นม. 60, บร. 60 และ ศก. 33 มีคุณค่าทางอาหารสามารถนำมาทำน้ำผลไม้ ไวน์ และแยม ที่มีรสชาติดี
          2. กิ่งหม่อนที่เหลือจากการเลี้ยงไหม สามารถใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม และเห็ดหอมได้
          3. เปลือกใน (inner bark) ของกิ่งหม่อน สามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เช่นเดียวกับปอสา
          4. สารสกัดจากเปลือกรากหม่อนพันธุ์น้อย คุณไพ และไผ่ ที่ความเข้มข้น 5,000 ppm. สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora ได้ 100% จึงมีแนวโน้มในการใช้สารสกัดจากเปลือกรากป้องกันกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้

          การพัฒนารถไถเดินตามเพื่อผลิตโดยใช้แบบร่วมกัน
          รถไถเดินตามเป็นเครื่องจักรกลเกษตรหลักที่ใช้แพร่หลายในการเกษตรของประเทศไทยใช้เป็นต้นกำลังในการผลิตพืชแบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสูบน้ำ การเตรียมดิน การปลูก การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการขนย้ายผลิตผลแต่ผู้ผลิตรถไถเดินตามในประเทศส่วนใหญ่จะซื้อชิ้นส่วนสำคัญจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนซึ่งรับจ้างผลิตตามสั่งหรือนำเข้าจากต่างประเทศชิ้นส่วนดังกล่าวแม้จะมีแบบที่ใกล้เคียงกันมากแต่ก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้การประดิษฐ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ใช้ร่วมก้นได้เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลที่มีศักยภาพสูง สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของชิ้นส่วนให้ได้มาตรฐานตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการหลังการขายอันจะนำไปสู่การยกระดับการผลิตรถไถเดินตามให้มีมาตรฐานพร้อมที่จะแข่งขันในทั้งในและต่างประเทศได้

          การพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณรอยต่อจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเลย
          การพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ ในส่วนของเขตกองทัพภาค 2 มีพื้นที่เป้าหมาย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก อ. นาแห้ว จ. เลย มีราษฎรอาศัยอยู่ 150 ครอบครัว ในพื้นที่ทำกิน 1,500 ไร่ กรมวิชาการเกษตรโดยคณะทำงานโครงการฯ ได้หาแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยการทดสอบระบบการเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมพบว่า การปลูกไม้ผลเป็นพืชหลักนั้น จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน และไม้ผลที่มีศักยภาพน่าสนใจคือ มะคาเดเมียนัท พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี ได้แก่ สายพันธุ์หมายเลข 741 และ 344 รองลงมาคือ เกาลัดจีน ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง สำหรับข้าวนั้นทุกครอบครัวจะปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ข้าวที่ปรับตัวได้ดีและให้ผลผลิตสูง ได้แก่ ข้าวไร่พันธุ์ขาวโป่งไคร้ และหางปลาไหล พืชไร่ที่ปลูกแซมในแปลงไม้ผล คือ ข้าวโพด และถั่วลิสง

          ชุดตรวจสอบปุ๋ยในดินอย่างง่ายและคำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับข้าวโพด
          การตรวจสอบดินเพื่อกำหนดอัตราการให้ปุ๋ยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้ปุ๋ยกับข้าวโพดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่ำลง ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้พัฒนาชุดตรวจสอบ NPK ในดินอย่างง่าย (ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้ว) และพัฒนาระบบให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวโพด โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ในการคาดคะเนการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดในสภาพแปลงปลูกโดยระบบคำแนะนำดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดไปยังเกษตรกรผ่านทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และลพบุรี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจนกระทั่งบางจังหวัดได้มีการสั่งการให้นำไปเผยแพร่ให้เกษตรได้ใช้อย่างกว้างขวางแล้วปัจจุบันชุดตรวจสอบดินดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาคเอกชน บุคคล และสถานศึกษาต่างๆ อย่างมาก และผลิตจำหน่ายไปแล้วกว่า 1,000 ชุด

          ผลการวิจัยอื่นๆ
          โครงการแผนกลยุทธ์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ ชุดโครงการวิจัยข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวประกอบด้วย 3 โครงการย่อยคือ โครงการวิจัยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวหอมมะลิ 108 และ กข 15 โครงการเร่งรัดปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโครงการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบพันธุกรรมของเชื้ออหิวาต์สุกรในประเทศไทยลักษณะทางชีววิทยาของปลาทูทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยการเพาะเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยด้วยพ่อแม่จากบ่อดิน การเพาะพันธุ์ปลาน้ำเงิน การจัดการรังผึ้งพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและประชากรการใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีในการวิเคราะห์แอนติเจนในเลือดเพื่อการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์เลี้ยงการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจากบ่อดินเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

.......................................................................................................

(2) ผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม

          พอลิเมอร์เหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ

          ผลงานวิจัยนี้เป็นของ รศ. ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 2 เรื่อง ภาคเอกชนในประเทศไทย (บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน)) อ่านพบรายงานดังกล่าว จึงได้แสดงความจำนงร่วมมือสนับสนุนการวิจัยนี้ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

          การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากวุ้นน้ำมะพร้าว

          ได้คัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียหัวเชื้อน้ำมะพร้าวและให้บริการสายพันธุ์แก่ผู้ประกอบการผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพรวมทั้งกลุ่มแม่บ้านมีการจัดการฝึกอบรมวิธีการผลิตและแปรรูปน้ำมะพร้าวเป็นอาชีพเสริม รวม 5 ครั้ง โดยครั้งหนึ่งเป็นการร่วมมือกับสำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม อีกครั้งหนึ่งร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานสหกรณ์ อำเภอบางคณฑี มีการจัดนิทรรศการในงานต่างๆ รวม 5 ครั้งเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง และรับปรึกษาทางโทรศัพท์ หมายเลข 942-8633มีผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปวุ้นมะพร้าวส่งออกผลกระทบเชิงสภาพแวดล้อมทำให้น้ำมะพร้าวไม่ถูกทิ้งลงแม่น้ำแม่กลอง เป็นการลดมลภาวะต่อแม่น้ำเป็นผลการวิจัยและพัฒนาของ นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          การออกแบบเครื่องประดับ

          "โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยใช้แร่รัตนชาติเนื้ออ่อนเป็นองค์ประกอบ"โดยมี อาจารย์ รวิวรรณ วงศ์สุรไกร ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำผลงานวิจัยออกแสดงนิทรรศการ "ผลงานการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ครั้งที่ 1" ณ งานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2543 ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้ให้ความสนใจและแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานการออกแบบที่แปลกตา โดยผลงานที่นำออกแสดงนิทรรศการทั้งหมด 26 ชิ้นนั้น เน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์จากแร่ รัตนชาติราคาถูก นำมาประกอบกับผลงานความปราณีตของช่างฝีมือเพื่อตอบสนองความคิด Jewelry Art และเพิ่มมูลค่าของ Commercial Jewelry ผลงานที่จัดแสดงทั้งหมดได้รับความชื่นชมจากผู้ประกอบการนักออกแบบ และผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยจากแบบสอบถาม ผลงานที่น่ายกย่องก็คือ ผลงานการออกแบบของนายเถลิงศักดิ์ บางกีรติกร ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 และช่างอาวุโสนายเฟื่องฟู พฤกพิชัยเลิศ ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้เข้าชมงานนิทรรศการ

          เพชรจากแหล่งภาคใต้

          "โครงการวิจัยลักษณะเฉพาะและความเป็นไปได้ของการกำเนิดของเพชรจากแหล่งภาคใต้" โดยมี ดร. พรสวาท วัฒนกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีรายการทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เข้ามาหาโครงการฯ และขอทำข่าว ติดตามงานสนาม ฯลฯ ตัวอย่างเช่น รายการโลกสีน้ำเงินของบริษัท พาโนรามา คอกคิวเมนทารี จำกัด จำนวน 3 ตอน, Jewelry News Asia, สกู๊ปพิเศษในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฯลฯ จากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ยังผลให้มีการยื่นขอสิทธิเป็นตัวแทนกรมทรัพยากรธรณีในการสำรวจและทำเหมืองแร่เพชรและดีบุกในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ใกล้กับ อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา จำนวน 2 แปลง มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท โดย บริษัทแฮร์รอดส์ เนเชอรัล รีซอร์สเซส จำกัด ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัท ชิโนไทย รีซอร์ส จำกัด ได้ติดต่อมายังโครงการเอง หลังจากได้รับทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน แสดงความสนใจร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในการวิจัยเพชรบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาะภูเก็ตจนสามารถพบเพชรในบริเวณดังกล่าว

          ผลงานวิจัยอื่นๆ

          การศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อการส่งออกและการสร้างงานการพยากรณ์แนวทางเดินและความแรงพายุหมุนเขตร้อน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคเหนือ การพัฒนาสีผงเซรามิกชนิดเซอร์คอน ลูกไม้เซรามิก การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดด้วยอุลทราโซนิกส์ทางการแพทย์ การพัฒนากรรมวิธีลดสิ่งปนเปื้อนในหอยแครงมีชีวิตการออกแบบและสร้างชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051

.......................................................................................................

(3) ผลงานวิจัยด้านพลังงาน

          พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อน

          โครงการนี้ได้ทดสอบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำน้ำร้อนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมอบ แห้ง หมัก และการสกัดสารกำจัดศัตรูพืช

          พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของไฟฟ้า

          ชุดการศึกษาวิจัยได้มุ่งสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในการสูบน้ำบาดาล ในระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ ระบบอุปกรณ์ STAC ของบริษัทพรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่นระบบผลิตไฟฟ้าโดยระบบปล่องลมแดด การกำหนดมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

          พลังงานลม

          ชุดโครงการได้ศึกษาศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยและศักยภาพของทรัพยากรลมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

          พลังงานจากก๊าซชีวภาพ

          ชุดโครงการวิจัยได้ศึกษาพลังงานจากก๊าซชีวภาพในสภาวะต่างๆ เช่น พลังงานทดแทนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ก๊าซชีวภาพจากหลุมขยะจากมูลสัตว์ ฟาร์มสุกรและโคนม การบำบัดน้ำเสียโดยพลังงานจากก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์จากน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การใช้ฟิลม์จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย

          พลังงานชีวมวล

          ชุดโครงการวิจัยได้ศึกษาการแปรรูปมูลฝอยการใช้แหล่งเชื้อเพลิงเขียวการใช้เตาหุงต้มที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเป็นเชื้อเพลิง การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเหง้ามันสำปะหลังการศึกษาการเผาขยะชุมชนร่วมกับลิกไนต์ในเตาฟลูอิไดซ์เมด

          การอนุรักษ์พลังงานและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

          ชุดโครงการครอบคลุมการอนุรักษ์พลังงานในสภาวะต่างๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงานในสภาวะต่างๆ เช่น การอนุรักษ์พลังงานในอาคารการกำหนดโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า และการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเก็บน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วการทำดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การใช้สารเติมแต่งประเภทชะล้างทำความสะอาดหัวฉีดในน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

          การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          ชุดโครงการได้ศึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารต่างๆ เช่น ในการบ่มใบยาสูบ เตาเผาเซรามิค เตาเผาอิฐ สวนอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงกุ้งห้องอบยางแผ่นรมควัน การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์สมรรถนะเชิงความร้อนของกรอบอาคารและหลังคาการทดสอบอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงาน การลดมลภาวะจากการใช้รถยนต์และการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในโรงบ่มใบยาสูบ

.......................................................................................................

(4) ผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การวิจัยด้านความปลอดภ้ยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย

          จากการที่ สกว. ได้สนับสนุนโครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ รศ. ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาข้อมูลด้านสารเคมืที่สื่อระหว่างหน่วยงานไม่ตรงกันทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ผลการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาและนำเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการที่ดูแลด้านความปลอดภัยคณะกรรมการต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแผนงานและการทำงานของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านเคมีวัตถุ และคณะอนุกรรมการป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี รายงานการศึกษาดังกล่าวต้องการชี้ให้เห็นประโยชน์ของการวิจัยที่นำไปเสริมงานปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพโดยการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ผลงานวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลงานก็จะกลืนเข้าไปในระบบปฏิบัติปกติได้ที่ประชุมสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการทำโครงการต่อไปโดยคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจะจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้ปฏิบัติจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทำงานให้สอดคล้องกันต่อไป

          สิ่งประดิษฐ์เพื่อลดผลกระทบของแผ่นดินไหวในการก่อสร้างอาคาร

          เป็นผลงานวิจ้ยด้านการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ทนแผ่นดินไหวระดับปานกลาง นำโดยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร. ปณิธานลักคุณะประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลงานโครงการส่วนหนึ่ง คือการประดิษฐ์คลิปยึดขาของเหล็กปลอก 90 องศา เพื่อปรับปรุงความเหนียวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้เสาสามารถทนการโยกตัวไปมาจากแรงแผ่นดินไหว ได้มากกว่าเสาที่ไม่มีคลิปยึดขาเหล็กปลอกดังกล่าวขณะนี้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้จดสิทธิบัตรแล้ว

          ผลงานวิจัยอื่นๆ

          ระบบบำบัดน้ำเสียแบบผสมผสานในลักษณะวงจรปิดสำหรับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม เครื่องเก็บผักตบชวาระบบโซ่พาลำเลียงแบบติดตั้งริมฝั่งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาภูมิสถาปัตย์โดยใช้พันธุ์ไม้จัดทำพื้นที่สีเขียวสองข้างทางจราจรแผนที่แนวปะการังในน่านน้ำ เล่มที่ 2 ทะเลอันดามัน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในเขตพื้นที่น้ำจืดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมต่อโครงสร้างอายุขนาดของไม้ในป่าเบญจ-พรรณการสำรวจและการจัดทำข้อมูลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบจำลองน้ำท่าและผลกระทบทางอุทกวิทยาหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นสวนยางพาราที่ระยอง

.......................................................................................................

(5) ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับชุดตรวจต่างๆ

          ชุดตรวจโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงสำเร็จรูปเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย โครงการชุดตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีและชนิดบี DNA Probe ที่มีความจำเพาะสำหรับตรวจหาแบคทีเรียที่สำคัญของมะเขือเทศและพริก โครงการการพัฒนาวินิจฉัยอหิวาต์ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio cholerae serogoup O:139 และการตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัส GAV/YHV การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสตัวแดงจุดขาวและไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ การพัฒนาชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือภาคสนาม การพัฒนาและผลิตชุดการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบซี

          พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการแพทย์


          การวิจัยเพื่อผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ทนอุณหภูมิสูงได้จากแบคทีเรียการเพาะเลี้ยงและพัฒนาเซลล์ต้นแบบ (ES cell: Embryonic stem cell) จากเอมบริโอของโคและกระบือที่ได้จากการโคลนนิ่งเพื่อการแพทย์และเกษตรงานพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกชนิด Live-attenuated รวม 4 ชนิด โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์ b-glucosidase จากเมล็ดพะยุง การสร้างและการประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ DNA ในคน
          โครงการผลิตแอนติเจนชนิดผิวของไวรัสตับบี (HBsAg) เพื่อนำไปผลิตชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับบี และพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับบี โครงการวิจัยเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ชนิด BCG vector based vaccine จากเชื้อเอดส์สายพันธุ์ E ในประเทศไทย เสี่ยงภัยกับโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ Clostridium Pertringens ไวรัสตับอักเสบในประชากรแรงงานพม่า จ. ระนอง พ.ศ. 2540-2541 เฝ้าระวังโรคโปลิโอทางห้องปฏิบัติการในแผนงานกวาดล้างโรคโปลิโอของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          การศึกษา phenotype และพันธุกรรมของ Clostridium difficile ที่ตรวจพบจากผู้ป่วยโครงการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ การศึกษาคุณสมบัติและผลิตโปรตีนและเปปไทด์ของไวรัสไข้เลือดออกโดยวิธีการทำชีววิศวกรรมในระบบสังเคราะห์โปรตีนแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออก โครงการการผลิตสารเร่งการแตกกระจายในยาเม็ด

          พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการเกษตรและสมุนไพร

          การศึกษาด้านพฤกษเคมีของสารต้านมะเร็งจากหญ้าปักกิ่ง การพัฒนายาต้านเชื้อเอชไอวีจากมะระขี้นก การศึกษาสมุนไพรว่านชักมดลูก: ฤทธิ์ขับน้ำดีและลดไขมันในเส้นเลือด การศึกษาการผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มระหว่างนกขุนทองเหนือ นกขุนทองใต้ และนกขุนทองกลุ่มใหม่ของประเทศไทย โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมจีนระดับชาวบ้าน โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นโครงการการพัฒนาสูตรการผลิตและควบคุมกรรมวิธีการผลิตแหนมที่ผลิตจากเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นผสมโครงการการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา การใช้เชื้อไวรัส NPV เพื่อควบคุมหนอนผีเสื้อในสวนองุ่น

          เทคโนโลยีและวัสดุ

          เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชระหว่างแถวอ้อยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน โลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน การพัฒนาทำปรอทให้บริสุทธิ์

          เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

          ซอฟต์แวร์อ่านไทย (AmThai 2.0) ซอฟต์แวร์แปลงภาพลักษณ์เอกสาร (Document Image) ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลระบบภาพทางการแพทย์และระบบแพทย์ทางไกล ระบบ Bar Code Reader/Thai OCR ซอฟต์แวร์ Linux-TLE ซอฟต์แวร์ Linux-SIS version 3.1
          "ParSit" ภาษิต: บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยอัตโนมัติทางอินเตอร์เน็ต EZ key: นวัตกรรมเพื่อการพิมพ์ที่ง่ายกว่า ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (Thai Text-to Speech) Linux TLE: ลีนุกซ์ภาษาไทยสำนักงาน desktop เทคนิคการดึงคำภาษาไทยโดยใช้คลังข้อความ
          ชุดขับเคลื่อนดีซีมอเตอร์สำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์สำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็ก

.......................................................................................................

(6) ผลงานวิจัยด้านโทรคมนาคม

          ต้นแบบลูกเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย PCT ซอฟต์แวร์รู้จำเสียงพูดเลขหมายโทรศัพท์ภาษาไทย ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยหมุนเลขหมายโทรศัพท์ด้วยเสียงพูด (Automatic Voice Dialer)

.......................................................................................................

(7) ผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจกรองฮีโมโกลบินอี (KKU-DCIP-Clear)

          เป็นผลงานของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ผศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ชุดน้ำยาที่พัฒนาขึ้นนี้มีความไวและความจำเพาะต่อฮีโมโกลบินอีสูงใช้เวลาตรวจเพียง 15 นาที อ่านผลได้ง่าย ไม่เกิดผลบวกปลอมเมื่อตั้งทิ้งไว้ ตรวจได้ทีละหลายตัวอย่าง จึงใช้ตรวจประชากรหมู่มากได้ ไม่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ทำและไม่ต้องการเครื่องมือราคาแพงจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วไป ที่สำคัญเนื่องจากผลิตเองในประเทศ ราคาจึงถูกกว่าชุดน้ำยาที่นำเข้าถึงประมาณ 10 เท่า เป็นการลดการใช้ชุดน้ำยาจากต่างประเทศและประหยัดงบประมาณได้ปีละ 30-50 ล้านบาท เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2543 สกว. ได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัท พี. ซี. แอล. โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ผลิต โดยทำสัญญาในระยะแรก 2 ปี ปีละ 5,000 ชุด (A500,000 Test)

          สิทธิบัตรเอนไซม์สังเคราะห์สารเปลาโนทอล

          สารเปลาโนทอลเป็นสารธรรมชาติจากต้นเปล้าน้อยใช้เป็นยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร ผลการวิจัยนี้เป็นของ รศ. ดร. วันชัย ดีเอกนามกุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยค้นพบเอนไซม์ geranylgeraniol-18-hydroxylase จากต้นเปล้าน้อย และ สกว. ได้จดสิทธิบัตรไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ติดต่อเพื่อเจรจาเป็นตัวแทนนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการผลิตสารเปลาโนทอลขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา

          การวิจัยระบบการแพทย์และสาธารณสุข

          โครงการวิจัยระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดต่อ การวิจัยผลกระทบการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชนระยะที่ 1 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนไทย

          การวิจัยวิธีการรักษาและการป้องกันโรค

          การมีกลิ่นตัวเหม็นของร่างกาย Fish Odour Syndrome ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ เช่นพยาธิ อุจจาระร่วงอย่างแรง บิด ไทฟอยด์ ทำให้ทราบถึงกลไกการเกิดโรคและวิธีป้องกันการพัฒนาวัคซีน การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำการพัฒนาวัคซีนอหิวาต์ที่ให้ทางปาก การผ่าตัดโรคสมองยื่นบริเวณหว่างตา งานวิจัยด้านคอพอกและโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย
          การผ่าตัดสอดแกนควบยึดตรึงกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงช่วยบอกแนวโรคไวรัสตับอักเสบและโรคเมลิออยโดลิส ผลของระบบบอนดิงขั้นตอนเดียวต่อการเพาะเลี้ยงเซลล์สามมิติการพัฒนาดัชนีจำแนกชุมชนท้องถิ่นทุรกันดารตามระดับปัจจัยเสี่ยงของโรคในช่องปากโครงการผลิตโลหะเจือเพื่อการบูรณะฟัน การตอบสนองของเนื้อเยื่อในฟันต่อวัสดุอุดฟันอมัลกัมและอมัลกัมบอนด์ ค่ามาตรฐานสมรรถภาพการทำงานของปอดในประชากรไทย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย

          การพัฒนาชุดตรวจโรค

          ชุดตรวจสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคในสิ่งซึ่งตรวจโดยวิธี PCR การพัฒนาและผลิตชุดการตรวจสำเร็จรูปเพื่อวินิจฉัยโรคเมลิออยโดนัล การพัฒนาและผลิตชุดการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบชนิด ซี และชนิดบี

.......................................................................................................

(8) ผลงานวิจัยด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

          นโยบายชาติว่าด้วยเรื่องคนจน

          จากกรณีที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบรรเทาปัญหาความยากจนในชุมชนชนบท สกว. จึงได้มีการนำเสนอข้อค้นพบจากโครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจสถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ไขปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดย รศ. วิจิตร ระวิวงศ์ และคณะ แห่งสมาคมพัฒนาอีสาน และโครงการสำรวจองค์ความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี บทบาท และความสำคัญต่อสังคมของโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม โดย รศ. ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาสังเคราะห์และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายสังคม 2 ครั้ง และได้รับการผลักดันต่อเนื่องโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการนำข้อค้นพบดังกล่าวไปวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อคนจน รวมทั้งได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

          ผลงานวิจัยอื่นๆ

          โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติโครงการการทำให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ได้รับการปฏิบัติตามเจตนารมณ์:กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โครงการประมวลความรู้และประสบการณ์ชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนานโยบายการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของสภาวิจัยแห่งชาติโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์การวิจัยการการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาสูตรอาหารท้องถิ่นที่อุดมด้วยวิตามินเอในภาคใต้ตอนล่างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติดจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมต่อโครงสร้างอายุขนาดของไม้ในป่าเบญจพรรณ พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (2538) การศึกษาวิวัฒนาการหุ่นกระบอกไทยสืบพื้นบ้านในภูมิภาคตะวันตก สิมอีสาน จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พงศาวดารไทอาหม (2542)

.......................................................................................................

(9) ผลงานด้านศักยภาพของคนและการศึกษา

          สู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ

          เป็นผลงานที่ประมวลและนำเสนอแนวคิดทางเลือกและแง่มุมที่ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาเพื่อเป็นทางเลือกแก่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ต้องเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลผลงานนี้ได้รับการผลักดันแนวคิดต่อเนื่องโดย สกว. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับ (ทอมก.) ในการจัดสัมมนา "สู่มหาวิทยาลัยนอกระบบ" เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2543 นี้ และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 17 แห่ง สถาบันราชภัฏ 39 แห่ง มหาวิทยาลัยในกำกับ 5 แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ที่ประชุมสภาข้าราชการทั่วประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมประมาณ 360 คน และส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการขอใช้ผลงานวิจัย เอกสารและข้อสรุปจากการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันของตน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันราชภัฏ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้จัดทำเอกสาร 70 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นเอกสารฉบับกระเป๋า จำนวน 10,000 เล่ม แจกจ่ายให้ผู้สนใจทั่วไปด้วย

          ผลงานวิจัยอื่นๆ

          การวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ กรณีศึกษา: โรงเรียนไผทอุดมศึกษาการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินภายในของสถานศึกษาการวิจัยรูปแบบและพัฒนาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย การวิจัยเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูการวิจัยเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร การวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานสงเคราะห์ การวิจัยการจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การเรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 ในระยะ 2 ปีแรก (2540-2541) การวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียปี 2540-2542 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนและสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูของคนไทยซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

.......................................................................................................

(10) ผลงานวิจัยด้านการเมือง การปกครองและกฎหมาย

          แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจและความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

.......................................................................................................